Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is die tak van het recht die de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. Arbeidsrecht omvat alle zaken die te maken hebben met deze arbeidsrechtelijke verbintenis. De juristen van Law Consult staan zijn klanten graag bij als het gaat om arbeidsrecht. Hierbij kunnen we denken aan het opzetten van arbeidscontracten of het opstellen van bedrijfsreglementen. Maar ook adviseren en begeleiden bij reorganisaties, verlofaanvragen, ontslagen, arbeidsconflicten, gouden handdrukken en veranderingen in de CAO’s.

g
g

Belastingrecht

Onder de term belastingrecht ofwel fiscaal recht wordt het geheel aan regels verstaan over de heffing en de invordering van belastingen. Met een grondige kennis van het belastingrecht helpen de juristen van Law Consult zijn klanten als het gaat om dwangbevelen, (bodem)beslag, fiscale controle, bestuursaansprakelijkheid of ketenaansprakelijkheid. Maar ook als het belastingrecht zaken betreft zoals bij successierecht, nalatenschap, omzet- en inkomsten- en loonbelasting.

Handels- en Faillissementsrecht

Zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon (zoals een BV) kunnen failliet gaan. Voor natuurlijker personen (ook personen met een eenmanszaak of vof) bestaat naast het faillissement de mogelijkheid tot het aanvragen van schuldsanering (WSNP) in plaats van het faillissement. Wanneer een schuldenaar failliet wordt verklaard, verliest hij het beheer over zijn vermogen en wordt een curator aangesteld, die het faillissement afhandelt. Law Consult probeert hier zijn klanten hulp te verlenen tijdens deze stressvolle periode door rechtstreeks contact op te leggen met de partijen. Een faillissement duurt minimaal zes maanden. Tijdens het faillissement wordt (in de regel elke 3 maanden) een openbaar faillissementsverslag opgesteld, dat op de website van de curator wordt gepubliceerd. Schuldeisers kunnen in het verslag lezen of zij aan het einde van het faillissement een betaling kunnen verwachten.

g
g

Incassorecht

De juristen van Law Consult biedt zowel bij kleine als grote vorderingen altijd de goede toon weten aan te slaan. De vordering van de klanten zullen sneller geïnd worden dan bij een regulier incassobureau en de kosten die de klant maakt brengen wij bij de schuldenaar in rekening. Law Consult weet de weg in de regels van het incassorecht en staat de klant bij, adviseert en begeleidt bij alle problemen betreffende incassorecht. Of het nu gaat om:

 • debiteurenbewaking;
 • het innen van openstaande vorderingen en het verhalen van de daarmee gemoeide kosten;
 • het bemiddelen met leveranciers;
 • het voeren van incassoprocedures.

Handels- en Faillissementsrecht

Het ondernemingsrecht in Nederland is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten. Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

Law Consult weet de weg in de regels van het ondernemingsrecht en adviseert en begeleidt de klanten bij alle problemen betreffende ondernemingsrecht. Of het nu gaat om:

 • fusies en overnames;
 • de keuze van de ondernemingsvorm;
 • het oprichten en vestigen van vennootschappen;
 • geschillen tussen aandeelhouders;
 • specifieke problemen binnen familievennootschappen;
 • het opzetten van personenvennootschappen (maatschap/V.O.F.);
 • het opstellen van contracten en algemene voorwaarden;
 • aansprakelijkstelling en schadeclaims;
 • fiscale kwesties;
 • huur of verhuur van bedrijfsruimte;
 • geschillen met werknemers;
 • incasso’s;
 • faillissementen;
 • concurrentie en mededinging.
g
g

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht in Nederland is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. De stichting valt daar veelal buiten. Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

Law Consult weet de weg in de regels van het ondernemingsrecht en adviseert en begeleidt de klanten bij alle problemen betreffende ondernemingsrecht. Of het nu gaat om:

 • fusies en overnames;
 • de keuze van de ondernemingsvorm;
 • het oprichten en vestigen van vennootschappen;
 • geschillen tussen aandeelhouders;
 • specifieke problemen binnen familievennootschappen;
 • het opzetten van personenvennootschappen (maatschap/V.O.F.);
 • het opstellen van contracten en algemene voorwaarden;
 • aansprakelijkstelling en schadeclaims;
 • fiscale kwesties;
 • huur of verhuur van bedrijfsruimte;
 • geschillen met werknemers;
 • incasso’s;
 • faillissementen;
 • concurrentie en mededinging.

Verbintenissenrecht

De juristen van Law Consult houden zich bezig met de verbintenissen in de breedste zin van het woord. Het kan gaan om de verbintenis uit de wet of de verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Tot de verbintenissen uit de wet behoren deze die voortvloeien uit een onrechtmatige daad. Voorbeelden van overeenkomsten zijn: koopovereenkomst, huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst. Maar ook bijvoorbeeld het consumentenrecht valt onder het verbintenissenrecht.

g
g

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook familieleden van mensen die al in Nederland wonen. Ook kan het gaan om mensen die in ons land willen komen werken. In het vreemdelingenrecht staan meestal de vreemdeling en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tegenover elkaar. Als de IND een besluit neemt waarmee de vreemdeling het niet eens is, kunnen wij als rechtshulpverlener de vreemdeling helpen bij de procedure.